مرجع خبري رئال مادريد : شاید عجیب به نظر برسد اما آمار پاس گلهای آربلوا در لالیگای امسال چندان هم بد نبوده است.

آخرین پاس گل آربلوا در مقابل ایبار برای چیچاریتو بود. این بازیکن میانگین خوبی از نظر پاس گل داشته است.


امسال در لالیگا در میان مدافعان مارسلو با 6 و اربلوا با پنج پاس گل بهترین آمار را داشته اند اما نکته این جاست که آربلوا در دقایقی کمتر به این رکورد رسیده است. از میان بازیکنانی که بیش از 1000 دقیقه بازی
کرده اند ، آلوس با 4 ، باراگان ، کارواخال ، آلباکار با 3 رده های بعدی را در میان مدافعان در اختیار دارند.