در روزهای آینده اتفاق میافتد: سقوط مس به لیگدو؟
آی اسپورت - فردی که در ارتباط با پرونده تبانی باشگاه مس کرمان متهم بود دستگیر شده است. این فرد که «م.ن» نام دارد در چند نوبت اقدام به مبادله پول با باشگاه مس کرمان کرده است. حالا و درو صورتی که این فرد به اتهاماتش اقرار کند و اقدام به تبانی باشگاه مس کرمان محرز شود، این باشگاه با جریمه سنگینی مواجه خواهد شد. طبق اعلام علی اکبر محمدزاده رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در صورت اعتراف این فرد به انجام تبانی و محرز شدن تبانی باشگاه مس کرمان طبق آئیننامه این باشگاه نه تنها در لیگ یک باقی نخواهد ماند بلکه به لیگ دسته دوم سقوط خواهد کرد.