پرسپولیس اف سی :
سلطان پرسپولیسیها از اینکه یکبار دیگر بازی خورد، بسیار غمگین و البته عصبانی است. علی پروین را بازی دادهاند.
او قرار بود يكي از اعضاي هيأتمديره باشگاه پرسپوليس باشد ولي عصر سهشنبه هفته قبل بود كه گفتند پروين جايي در هيأتمديره ندارد و اصلاً نامي از او نيز برده نشد. پروين فكر ميكرد هر طور شده دوباره به پرسپوليس برميگردد.او طي يك ماه گذشته چند جلسه را با اميررضا خادم و چند مسئول ديگر وزارت ورزش برگزار كرده بود تا هر طور شده به باشگاهي كه دوستش دارد برگردد اما اين اتفاق نيفتاد يا شايد نخواستند كه پروين بيايد، در حالي كه او براي تجهيز مالي - اقتصادي باشگاه پرسپوليس، يك اسپانسر دست به نقد داشت كه حاضر بود 32 ميليارد تومان فقط براي اسپانسرينگ فصل پانزدهم پرداخت كند.دليل اصلي حذف پروين نيز به ماجراي قديمي اختلاف شديد او با نصرا... سجادي برميگردد. سجادي كه حالا معاون ورزش قهرماني وزير ورزش است، در دهه 60 با پروين به شدت دچار مشكل شد و از آنجا كه سكوهاي استاديوم آزادي تحت تأثير مسائل پيرامون پروين بود، تعداد زيادي از تماشاگران آن زمان پرسپوليس به شدت عليه سجادي موضع گرفتند تا اينكه سجادي از كارش بركنار شد و... از آن به بعد، هرگاه سجادي را در پست يا جايگاهي ميديديم، خبري از علي پروين اطراف آن حوزه كاري نبود.

پروين كمكم از فوتبال هم فاصله گرفت و ديگر اعتماد پرسپوليسيها را پشتسر خود نميديد. اين شرايط، براي پروين واقعاً بد بود تا اينكه او در زمان مديرعاملي محمد رويانيان بالاخره شانس حضور در هيأتمديره را يافت ولي آن زمان، پروين به خاطر يكسري اختلافات و پس از چند ماه فعاليت نه چندان موفقيتآميز استعفا كرد و رفت. وقتي رويانيان مجبور به استعفا از پرسپوليس شد، بار ديگر علي پروين از وزارت ورزش حكم گرفت تا اين بار در جايگاه سرپرست باشگاه به پرسپوليس برگردد اما بازگشت پروين توأم شد با انواع و اقسام مشكلات مالي و حاشيهاي.

مهمترين مشكل، ماجراي ماشينهاي گرانقيمتي بود كه از سوي رويانيان به بازيكنان هديه داده شده بود ولي نه سند داشت و نه مدرك. بعد هم ماجراي منتشر شدن قرارداد بازيكنان بود كه بحران جديدي در دوران سرپرستي پروين ساخت. گام بعدي، لو رفتن فايل صوتي درگيري شديد بين پروين و دايي بود كه آبروي خيليها در آن پروژه روي هوا رفت. پس از آن نيز لغو قرارداد پروين با يك بانك خصوصي توسط وزارت ورزش بود و در نهايت اينكه پروين را در هيأتمديره فصل چهاردهم اصلاً وارد بازي نكردند و او آنجا حذف شد.

جالب اينكه پروين مدعي است نامهاي از رئيسجمهور پيشين ايران در جيبش دارد كه باشگاه پرسپوليس متعلق به پيشكسوتان است و بايد تمام سهام آن به نام پرسپوليسيهاي قديمي سند زده شود. وقتي پروين از پرسپوليس دور شد، يك اتفاق ديگر هم رخ داد، مصاحبه تندي كه او عليه وزير ورزش انجام داد و حرف دلش را به زبان آورد. بههرحال فعلاً رابطه پروين و مسئولان وزارت ورزش چندان مساعد نيست. آنها با عبور دوباره از علي پروين، حسابي سلطان را عصباني كردهاند اما براي آرام كردنش، يكسري قول و وعده دادهاند. اگر اين وعدهها عملي نشود، مطمئن باشيد پروين سكوت خود را ميشكند و عليه برخي از مسئولان وزارت ورزش، مصاحبه تندي انجام ميدهد.

اطرافيان پروين ميگويند او به قدري عصباني است كه ممكن است اين بار حرفهايي بزند كه خيلي از مسائل پشتپرده روشن شود. يكي از نزديكان علي پروين در اين مورد به ما گفت: «علي آقا واقعاً شاكي است. وقتي عصر سهشنبه فهميد نامش در ليست هيأتمديره نيست، به وزارت ورزش رفت و با مسئولان وزارتخانه صحبت كرد تا سنگهايش را وا بكند ولي آنجا براي آنكه پروين را آرام كنند، به او قول دادند به زودي پروين بتواند يك پست بزرگ در باشگاه بگيرد البته علي آقا مديريت فني تيم را نپذيرفت ولي يك پست ديگر به او ميدهند.»