نا امیدی باقری از پرسپولیس:تیم مدعی این شکلی است؟فکر کنید کریم باقری بلند شد رفت سر تمرین! اما باید ببینیم این مشکلات تا چه زمانی ادامه خواهند داشت؟

آی اسپورت-کریم باقری یکی از اعضای کادرفنی پرسپولیس است که هنوز به تمرینات ملحق نشده است. باقری مصاحبهای که انجام داده و کاملا مشخص است که امسال هم از وضعیت پرسپولیس ناامید بوده و اعتقادی به این تیم ندارد او در این مورد گفت:« تیمی که با 9 بازیکن استارت تمرینات فصل را بزند؛ سرمربیاش بگوید هنوز پولم را نگرفتهام؛ بازیکنان هنوز حق و حقوقشان را نگرفتهاند؛آیا این تیم مدعی قهرمانی است؟ فکر کنید کریم باقری بلند شد رفت سر تمرین! اما باید ببینیم این مشکلات تا چه زمانی ادامه خواهند داشت؟» البته هواداران امیدوارند که نگاه بدبینانه باقری درست نباشد و آنها بعد از سالها بتوانند یک پرسپولیس قدرتمند را ببینند. آرزویی که دیگر برای آنها دست نیافتنی شده است.