اختصاصی | برنامه بازی های دو قدرت فوتبال اسپانیا مشخص شد.
به گزارش ورزش 11، سازمان لیگ حرفهای فوتبال اسپانیا امروز (سهشنبه) قرعهکشی بازیهای فصل جدید لالیگا را انجام داد.

برنامه کامل بازیهای بارسلونا و رئالمادرید در فصل 16-2015 لالیگا که از اول شهریور آغاز میشود را در زیر مشاهده میکنید:


هفته اول
اتلتیکبیلبائو - بارسلونا
اسپورتینگخیخون - رئالمادرید

هفته دوم
بارسلونا - مالاگا
رئالمادرید - رئالبتیس

هفته سوم
اتلتکومادرید - بارسلونا
اسپانیول - رئالمادرید

هفته چهارم
بارسلونا - لوانته
رئالمادرید - گرانادا

هفته پنجم
سلتاویگو - بارسلونا
اتلتیک بیلبائو - رئالمادرید

هفته ششم
بارسلونا - لاسپالماس
رئالمادرید - مالاگا

هفته هفتم
سویا - بارسلونا
اتلتیکومادرید - رئالمادرید

هفته هشتم
بارسلونا - رایووایکانو
رئالمادرید - لوانته

هفته نهم
بارسلونا - ایبار
سلتاویگو - رئالمادرید

هفته دهم
ختافه - بارسلونا
رئالمادرید - لاسپالماس

هفته یازدهم
بارسلونا - ویارئال
سویا - رئالمادرید

هفته دوازدهم
رئالمادرید - بارسلونا

هفته سیزدهم
بارسلونا - رئالسوسیهداد
ایبار - رئالمادرید

هفته چهاردهم
والنسیا - بارسلونا
رئالمادرید - ختافه

هفته پانزدهم
بارسلونا -دپورتیوولاکرونیا
ویارئال - رئالمادرید

هفته شانزدهم
اسپورتینگخیخون - بارسلونا
رئالمادرید - رایووایکانو

هفته هفدهم
بارسلونا - رئالبتیس
رئالمادرید - رئالسوسیهداد

هفته هجدهم
اسپانیول - بارسلونا
والنسیا - رئالمادرید

هفته نوزدهم
بارسلونا - گرانادا
رئالمادرید - دپورتیوو لاکرونیا

هفته بیستم
بارسلونا - اتلتیک بیلبائو
رئالمادرید - اسپورتینگ خیخون

هفته بیستویکم
مالاگا - بارسلونا
رئالبتیس - رئالمادرید

هفته بیستودوم
بارسلونا - اتلتکومادرید
رئالمادرید - اسپانیول

هفته بیستوسوم
لوانته - بارسلونا
گرانادا - رئالمادرید

هفته بیستوچهارم
بارسلونا - سلتاویگو
رئالمادرید - اتلتیک بیلبائو

هفته بیستوپنجم
لاسپالماس - بارسلونا
مالاگا - رئالمادرید

هفته بیستوششم
بارسلونا - سویا
رئالمادرید - اتلتیکومادرید

هفته بیستوهفتم
رایووایکانو - بارسلونا
لوانته - رئالمادرید

هفته بیستوهشتم
ایبار - بارسلونا
رئالمادرید - سلتاویگو

هفته بیستونهم
بارسلونا - ختافه
لاس پالماس - رئالمادرید

هفته سیام
ویارئال - بارسلونا
رئالمادرید - سویا

هفته سیویکم
بارسلونا - رئالمادرید

هفته سیودوم
رئالسوسیهداد - بارسلونا
رئالمادرید - ایبار

هفته سیوسوم
بارسلونا - والنسیا
ختافه - رئالمادرید

هفته سیوچهارم
دپورتیوولاکرونیا - بارسلونا
رئالمادرید - ویارئال

هفته سیوپنجم
بارسلونا - اسپورتینگ خیخون
رایووایکانو - رئالمادرید

هفته سیوششم
رئالبتیس - بارسلونا
رئال سوسیهداد - رئالمادرید

هفته سیوهفتم
بارسلونا - اسپانیول
رئالمادرید - والنسیا

هفته سیوهشتم
گرانادا - بارسلونا
دپورتیوو لاکرونیا - رئالمادرید