درصد بالایی از شک و تردید بینِ هوادرانِ لیورپول در موردِ کریستین بنتکه است که عجیب به نظر میرسد. بنتکه دقیقا مهاجمی است که لیورپول نیاز دارد؛ مهاجمی که مدام گل میزند و تازه واردِ سالهایی میشود که پیشرفتش به اوج میرسد. اما...


جاناتان ویلسون

آمارِ گلزنیِ بنتکه در استون ویلا چشمگیر است: 42 گل در 84 بازیِ لیگ. در نظر بگیرید که بنتکه در دورانی برایِ ویلا بازی میکرد که این تیم در افت بود و با پل لمبرت فوتبالی منفی بازی میکرد. و البته این را هم در نظر بگیرید که بنتکه در یک سال به دلیل مصدومیت آشیلش تنها 2 گل برایِ ویلا زد.افتِ بنتکه با آمدنِ تیم شروود به استون ویلا پایان یافت. بنتکه در این دوران در 10 بازی 11 گل برایِ تیمش زد تا فصل را در مجموع با 13 گل به پایان ببرد، یعنی نهمین گلزنِ برترِ لیگِ برتر. با در نظر گرفتنِ اینکه خطِ حملهیِ استون ویلا با 31 گل، بعد از برنلی ضعیفترین در لیگِ برتر بود و اینکه تنها دو بازیکن از 8 بازیکنی که در جدولِ گلزنان بالایِ بنتکه هستند، دقایقِ کمتری از او بازی کردند، آمارِ مهاجمِ بلژیکی بازهم چشمگیر است.استون ویلایِ پل لمبرت متوسطِ 11 شوت در هر بازی داشت (تنها دو تیم در این زمینه آماری پایینتر از ویلا داشتند). 2.8 تا از این شوتها را بنتکه زده بود. در واقع او در تیمی که اینقدر منفی بازی میکرد، دوازدهمین تعدادِ شوت به دروازه، بینِ تمامِ بازیکنانِ لیگِ برتر را داشت. این آمار نشان میدهد که بنتکه قدرتِ خلقِ موقعیت برایِ خودش را دارد.آمارِ شوتِ بالا البته میتواند نشان از خودخواهیِ بازیکن هم بدهد. اما در موردِ بنتکه اینطور نیست. او فصلِ پیش متوسطِ 1.1 پاسِ کلیدی در هر بازی داد. درسته که این آمار در ردهیِ شصت و دومِ بازیکنانِ لیگ برتر بود، اما مهم است توجه کنیم که از بین این بازیکنان تنها سانچز، ازار و کاستا بیشتر از بنتکه گل زدند.قدرتِ اصلیِ بنتکه البته بازیِ هوایی است. او فصلِ پیش متوسطِ 6.5 دوئلِ هوایی در هر بازی را برد، آماری واقعا عالی. بعد از او لئوناردو اوژوئا از لستر بود (1.7 پیروزیِ کمتر در دوئلهایِ هوایی). این آمار هم نشان از نوعِ بازی ویلا میدهد که مدام توپ را مستقیم و بلند برایِ بنتکه میفرستادند. اما در نظر بگیرید که بنتکه 55 درصد از دوئلهایِ هواییاش را برد، بیشتر از هر مدافعِ دیگری در لیگ برتر. برایِ همین در قدرتِ سرزنیِ او شکی نیست.اما بنتکه نقطهیِ ضعفی هم دارد و آن کنترلِ توپش است. بنتکه فصل پیش متوسطِ 1.9 بار در جدالهایِ تک به تک توپ را به حریف داد، آماری که با توجه به اقدام به دریبلش (0.6 در هر بازی) خیلی بالا است. او در ضمن متوسط 2.3 کنترلِ ضعیف در هر بازی داشت. فصلِ پیش تنها 5 بازیکن در کلِ لیگِ برتر در این جدول از او پایینتر بودند. البته مهاجمینِ هدفِ زیادی چنین وضعیتی دارند. آنها با فیزیکِ بالایشان دفاعِ حریف را به هم میریزند و دوئلهایِ هوایی را میبرند، اما گاهی پاسهایِ ساده را خراب میکنند.این نکتهای است که باعثِ نگرانی میشود. برندان راجرز قرار است این فصل چه نوع فوتبالی بازی کند؟ او فصلِ اولی که به لیورپول آمد، همان فوتبال مبتنی بر پاسهایِ زیاد و مالکیتِ بالایِ توپ را بازی کرد و در این راه اندی کارول را هم از تیم کنار گذاشت. فصلِ بعدش راجرز با استفاده از سرعتِ استوریج و سوارس به فوتبالی مستقیمتر روی آورد و این فصل بازگشتی داشت به مالکیتِ توپِ بالا.این فصل با آمدن بنتکه میتوان انتظارِ توپهایِ بلند و ارسالهایِ بیشتری داشت. این موضوع به خودیِ خود اشکالی ندارد. حتی میتوان گفت تغییراتِ راجرز در تیمش تا حدی به اجبارِ بازارِ نقل و انتقالات هم بوده است. اما تغییرِ مدامِ سبکِ بازیِ تیم، کاری نیست که باشگاههایِ بزرگ میکنند.