دعوت سازمان لیگ از ظریف: موج سواری هستهای
آی اسپورت - توافق هستهای ایران با 5+1 و استقبال عمومی از این موضوع، خیلی نهادها را تحریک کرده تا از محبوبیت تیم مذاکره کننده به نفع خودشان استفاده کنند. سازمان لیگ هم در تصمیمی عجیب، از تیم مذاکره کننده هستهای دعوت کرده تا در مراسم معرفی بهترینهای لیگ چهاردهم شرکت کنند. دکتر ظریف پیش از جام جهانی، در تمرین تیم ملی حاضر شده بود اما بین تیم مذاکره کننده هستهای و مراسم بهترین بازیکنان و مربیان لیگ برتر، رابطه چندانی دیده نمیشود. به نظر میرسد سازمان لیگ میخواهد از هر روشی برای ایجاد مقبولیت بین عموم مردم استفاده کند. هنوز مذاکره کنندههای هستهای ایران، جوابی به دعوت سازمان لیگ ندادهاند.