باسوادترین سرمربی لیگ برتر که هماکنون ۶۶ ساله است، در گفتوگویی درباره فکر نکردن در مورد بازنشستگیاش از سرمربیگری و دنبال نکردن راه فرگوسن سخن گفت.

به گزارش ورزش 11، آرسن ونگر که با مدرک معادل دکتری اقتصاد، با سوادترین و تحصیلکردهترین سرمربی لیگ برتر بریتانیا به شمار میرود، در گفتوگویی با میرور چاپ لندن، گفت که نمیخواهد از سرمربیگری فوتبال کنار برود.

او که در آستانه ورود به بیستمین فصل هدایت آرسنال در سیوپمجمین فصل سرمربیگریاش است، همچنین گفت که نمیخواهد همچون فرگوسن، بعد از دو دهه تیمش را ترک کند. او افزود که گاهی چند ثانیه به کنارهگیری فکر میکند اما سپس فکرش را عوض میکند زیرا بسیار وحشتبار است. او تاکید کرد که فکر اینکه از روی کاناپه و در خانه به تماشای بازیهای آرسنال بپردازد آزاردهنده و گریهآور است.

ونگر 66 ساله در ابتدای فصل پیش نتوانست نتایج درخوری را با تیمش به دست بیاورد و در آن زمان، برخی هواداران توپچیها از او خواستند که کنار برود؛ حتی برخی از گروههای هواداری گزینههای دیگری برای سرمربیگری تیمششان نیز پیشنهاد کردند.

سرمربی سابق ناگویای ژاپن در زمان بازیکنی یک هافبک نه چندان قوی بود! او در هیچ تیم مطرحی سابقه بازیکنی ندارد.