مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه 19 مرداد پرسپولیس در ورزشگاه درفشی فر: