هر وقت مورینیو پرخاش میکند سوالِ مهمی پیش میآید. آیا این پرخاشها صرفا واکنشِ طبیعیِ اوست یا طرح و برنامهیِ دقیقی پشتش نهفته است

گابریله مارکوتیسوالِ همیشگی در موردِ مورینیو این است: وقتی او از دسیسهیِ یونیسف حرف میزند، وقتی انگشتش را تویِ چشمِ مربیِ حریف میکند و یا وقتی به هر شکلِ عجیب و غریبِ دیگر خشمِ خودش را نشان میدهد، آیا صرفا واکنشی طبیعی به شکست نشان داده یا با طرحی از پیش تعیین شده، تلاش کرده فشار را رویِ خوش بیاندازد و نمایشِ ضعیفِ تیمش را پنهان کند؟ واقعا معلوم نیست. جواب احتمالا بستگی به این دارد که آیا باور دارید مورینیو انسانی عادی، از پوست و خون است، یا تناسخی از ماکیاولی.چلسیِ مورینیو در تساویِ 2-2 مقابلِ سوانزی خوب نبود. اما حرف‎هایِ مورینیو در مصاحبهیِ بعد از بازی تماما متوجه کادرِ پزشکی و به خصوصِ دکترِ تیم، اوا کارنیرو شد. اتفاقی که افتاد این بود: ادن ازار رویِ زمین افتاد و دکتر کارنیرو، طبقِ معمول، برایِ مداوایش به زمین رفت. بنابراین ازار مجبور شد بعد از مداوایش یک دقیقهای بیرون از زمین منتظرِ بازگشت بماند. این یعنی چلسیِ 10 نفره، مجبور بود برایِ یک دقیقه با 9 نفر بازی کند.اینجا بود که مورینیو سرِ دکتر کانیرو داد زد و بعد از بازی دلیلِ عصبانیتاش را اینطور بیان کرد: «من از دستِ کادرِ پزشکیِ تیم ناراحت بودم چون اونا خیلی سادهلوحانه و بدونِ فکر عمل کردند. تمامِ افرادی که در باشگاه کار میکنند، چه منشیِ دفتر، چه مسئولِ لباسها و چه دکترها، باید فوتبال را درک کنند. وقتی یک بازیکن کمتر در زمین داریم، فقط و فقط دکتر باید وقتی به زمین برود که مطمئن باشد مصدومیتی جدی پیش آمده. ادن مصدوم نبود، فقط یک ضربه خورد و خسته بود.»
تقصیرِ هر کسی باشد و حق با هر کسی باشد، اصلِ ماجرا فرقی نمیکند. خیلی عجیب است که مربی سرِ دکترِ تیمش اینطور داد بزند. دکتر کارنیرو 5 سال است در چلسی کار میکند و چهرهای کاملا شناخته شده است. در ضمن اگر ادن ازار واقعا مشکلِ جدی نداشت میتوانست با دست اشاره کند و مانع از ورودِ او به زمین شود.در هر صورت مورینیو این انتخاب را کرد. شاید راهِ درستِ برخورد با چنین اتفاقی پاسخ ندادنِ به سوالهایِ بعد از بازی و صحبتِ خصوصی با تیمِ پزشکیاش بود. آیا این اتفاق تنها حاصلِ عصبانیتِ مورینیو از وضعیت و نتیجهیِ بازی بود، یا بازهم او در طرحی از پیش تعیین شده، تصمیم گرفت نگاهها را از تمیش بگیرد و متوجه خودش کند؟ جوابِ این سوال را احتمالا فقط خودش میداند.