مجموعه عکس های تمرین امروز چهارشنبه 28 مرداد پرسپولیس در ورزشگاه درفشی فر: