فضای داوری در فوتبال ایران هر روز مسالهدارتر میشود و اظهاراتی که پس از بازی پرسپولیس-ذوبآهن از زبان محمد دادکان میشنویم بر دایره پرسشها و تردیدها میافزاید.
محمد دادکان رییس سابق فدراسیون فوتبال مدعی شده یکی از داورانی که اخیرا محرومیتش به پایان رسید، داوری که همه میدانند کیست به او گفته است عوامل فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ توصیه کردهاند که نتیجه یک بازی باید به نفع تیم خاصی دربیاید. دادکان از کدام تیم و از کدام عوامل حرف میزند؟ آیا میتوان به حرفهای او استناد کرد و اظهاراتش را باور داشت؟ سخنان رییس سابق فدراسیون فوتبال که پیشتر نیز با ادبیاتی تند علیه برخی جریانها به زبان آمده بود، نگاهها را معطوف به برخی جریانهای مافیایی پشت پردهای میکند. آن نقطه که ظاهرا نتایج در فوتبال ایران با گماردن برخی داورها در بازیهایی خاص تعیین میشود. ادعای طرح شده از سوی دادکان چندین بخش در فوتبال ایران را زیر سوال میبرد که بیشک لازم است جهت تنویر افکار عمومی با تحقیقاتی دقیق و موشکافی، روشن شود که این افراد چه کسانی هستند. کمیته داوران، فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ اعم از بالادستی و پاییندستی اکنون در مظان اتهام قرار دارند و اگر به ادعایی که دادکان در یک برنامه زنده تلویزیونی به زبان آورد و به سمع و نظر میلیونها نفر رسید و در خارج از ایران نیز بازتاب داشت، رسیدگی نشود آنگاه همه دستگاههای مرتبط با فوتبال و حتی عالیترین مقام تصمیم گیرنده در ورزش ایران متهم به اهمال و سستی در مقابل فوتبال میشوند.
دادکان بیآنکه ترسی به دل راه دهد و واهمهای از عاقبت بیاناتش داشته باشد انگارکه از صحت گفتههایش اطمینان خاطر دارد، ادعایی را مطرح میکند که وجود باند یا گروهی در فوتبال ایران را به اثبات میرساند که در تغییر نتایج رل اول را بازی میکند. با این اظهارات تنها یک راه باقی است؛ اینکه عوامل درگیر با این جریان و آنها که بر نتایج دستدرازی کردهاند پای میز محاکمه بروند تا روشن شود که اساسا چه جرمی شکل گرفته، مجرم کیست و این ماجرا از سوی چه افرادی سازماندهی شده است. فوتبال ایران اکنون نیازمند تشکیل دادگاهی است تا پرده از حقایق برداشته شود. نه به خاطر اتفاقاتی که در جریان بازی پرسپولیس مقابل ذوبآهن رخ داد و داور سوتهای مشکوکی را به صدا درآورد که اکنون میلیونها هوادار فوتبال را آزرده و دلزده کرده است.
شاید اساسا در این بازی هیچ جریانی اقدام به تغییر نتیجه نکرده باشد اما بهطور کلی حرفهای دادکان باید پیگیری شده و فوتبال ایران تحت نظر قرار گیرد و عواملی که به قول آن داور تازه از محرومیت فارغ شده، نتایج را تغییر میدهند یا با ضرب و زور چنین میخواهند برای افکار عمومی روشن شوند. فوتبال پدیدهای ورزشی-اجتماعی با بازخوردهای گوناگون در جامعه است که این تاثیرگذاری برای تیمهایی که جاذبههای بیشتری دارند بس سترگتر است و وقتی چنین آشکارا حقوق یک تیم به واسطه اشتباههای داوران نادیده گرفته میشود، لازم است که علت و معلول برای افکار عمومی روشن شود تا شائبهای باقی نماند. امروز اگر کمیته داوران درباره اشتباههای داوری که در جریان بازی پرسپولیس و ذوبآهن رخ داد توضیحات کافی و محکمه پسندی ارائه نکند ممکن است به واسطه اظهارات اخیر محمد دادکان این ظن ایجاد شود که خدای ناکرده در این بازی نیز برخی عوامل نقش آفرین بودهاند.
تلاقی ادعای رییس سابق با اشتباههای هویدایی که در بازی پرسپولیس و ذوبآهن مشاهده شد ایجاب میکند که حتی وزارت ورزش و جوانان نیز در راستای ایجاد آرامش میان هواداران پرسپولیس به ماجرا ورود کرده و درباره مصاحبه اخیر محمد دادکان شفافسازی کنند. شاید اگر دادکان در زمان دیگری اقدام به افشاگری میکرد، اظهاراتش چندان قابل پیگیری نمینمود اما او دقیقا زمانی پرده از برخی فشارها در راستای تغییر نتایج برمیدارد که یکی از بازیهای بزرگ لیگ متاثر از اشتباههای داوری است.