به سه چیز تکه نکن دروغ .. غرور .. عشق ....انسان باغرور میتازد با دروغ می بازد با عشق میمیرد .................................................. ......دکتر علی شریعتی