گوگل یک لوگوی جدید معرفی کرد. کمتر یک ماه پس ازاعلام تغییرات تشکیلاتی شرکت، گوگل تصویر لوگویش را هم تغییر داد. لوگوی جدید همچنان از همان حروف قبلی تشکیل شده، اما این بار در آن از فونت sans-serif استفاده شده است. این لوگو شباهت بیشتری به لوگوی شرکت مادر گوگل یعنی آلفابت دارد.
همانطور که گوگل در ویدیوی معرفی لوگوی جدید اشاره میکند، این کلمه از سال 1998 در حال تکامل بوده است. اما این تغییر جدید از زمان سال 1999 بزرگترین جهش گوگل در انتخاب حروف لوگویش محسوب میشود. طراحی جدید ظاهر تختتر و نرمتری دارد.

گوگل علاوه بر تغییر فونت لوگو، آن "g" کوچک را هم که در تبهای مرورگر دیده میشود تغییر داده است. از این به بعد در تبها “G” بزرگ نشان داده میشود. گوگل میگوید طراحی جدید بهزودی به همهی محصولاتش راه مییابد. در صفحهی اصلی گوگل یک انیمیشن کوچک میبینیم که در آن لوگوی قدیمی پاک میشود و لوگوی جدید کشیده میشود.
شاید با خود بپرسید چرا گوگل تصمیم گرفت لوگویش را عوض کند. گوگل دلیل مشخصی در این باره ارایه نمیدهد، اما میگوید لوگو باید ماهیت و هویت گوگل را بهتر بازتاب کند. گوگل دیگر صرفا یک وبسایت برای سرزدن نیست، بلکه مجموعهای از سایتها، برنامهها و سرویسهایی است که در کامپیوترهای شخصی، گوشیهای هوشمند و هر جایی که یک مرورگر پیدا شود، به خدمت کاربران در میآیند.
در بلاگ گوگل این مطلب درج شده است: "ما فکر میکنیم که گزیدهای از بهترینهای گوگل را (ساده، مرتب، رنگارنگ، دوستانه) انتخاب کردهایم و به آنها قالب تازهای دادهایم تا نه تنها معرف گوگل امروز، بلکه نمایانگر گوگل آینده باشد."