طاهري مسوول اول اجرايي باشگاه پرسپوليس پس از اعتصاب بازيکنان و عدم حضور آنها در تمرين، در درفشي فر حضور پيدا کرده و به بازيکنان تاکيد کرد که تا چند روز آينده مبلغي به حساب آنها واريز خواهد شد.

بعد از بحران بی پولی در باشگاه پرسپولیس، بازیکنان این تیم برای چند روز دست به اعتصاب زدند و در تمرینات شرکت نکردند تا بعد از این اتفاق مدیران این باشگاه برای فراهم کردن پول بازیکنان به تکاپو بی افتند و برای برطرف کردن این مشکل دست نیاز به سوی وزارت ورزش دراز کنند، اقدامی که در نهایت موجب فراهم شدن پول و پرداخت شدن بخشی از مطالبات بازیکنان شد.

با چند ميليون اعتصاب ها شکست

بنگر 60 ميليوني بيشترين دريافتي را داشت!

همان طور که پيش تر خبر داده بوديم طاهري مسوول اول اجرايي باشگاه پرسپوليس پس از اعتصاب بازيکنان و عدم حضور آنها در تمرين، در درفشي فر حضور پيدا کرده و به بازيکنان تاکيد کرد که تا چند روز آينده مبلغي به حساب آنها واريز خواهد شد. در اين ميان بازيکنان بزرگتر تيم از طاهري خواستند که هر مبلغي قرار است از سوي وزارت به حساب آنها واريز شود، به حساب مطالبات فصل گذشته آنها نوشته شود، نه اين فصل. بهرحال بازيکنان پرسپوليس مطالبات زيادي از فصل گذشته دارند و به همين دليل آنها در گفت و گو با طاهري از او خواستند ارقامي که به حساب آنها ريخته ميشود جزو مطالبات فصل گذشته آنها محسوب شود، نه اين فصل.


بسيار کمتر از انتظار

طاهري به وعده خود عمل کرد و پولي که از سوي وزارت ورزش به حساب آنها واريز شده بود را به بازيکنان پرداخت کرد. اما موضوع اينجاست که اين مبلغ بسيار ناچيزتر و کمتر از آن چيزي بود که سرخپوشان تصور ميکردند. گويا تنها چند درصد جزيي به حساب آنها واريز شده و بخش اعظمي از مطالبات فصل گذشته و اين فصل آنها باقي مانده است.هرچند که سرپرست باشگاه پرسپوليس وعده داده تا چند روز آينده بخش ديگري از اين مطالبات پرداخت ميشود.

از 5 تا 60 ميليون!

نکته جالب اينجاست که اکثر بازيکنان ارقامي بين 5 تا 15 ميليون تومان دريافتي داشته اند و برخي از بازيکنان گرانتر بين 20 تا 30 ميليون تومان. اما بيشترين رقم دريافتي 60 ميليون تومان بوده که به محسن بنگر تعلق داشته است. محسن بنگر مدافع پا به سن گذاشته پرسپوليس که البته برانکو نيز اعتقاد چنداني به او ندارد و قطعا باز هم با حضور ماريچ مصدوم، به بنگر ترجيح داده خواهد شد يکي از گرانترين بازيکنان دو فصل اخير پرسپوليس بوده که رقم هاي خوبي را دريافت کرده است.

بنگر اگرچه سعي ميکند در منازعات مالي بازيکنان و باشگاه چندان خودش را دخالت ندهد و هواداران و خبرنگار حوزه پرسپوليس را در مورد مسايل مالي دچار ترديد نکند اما بي گمان ارقام خوبي را در اين چند فصل از پرسپوليس دريافت کرده و بي گمان يکي از بازيکنان تاثيرگذار پرسپوليس نيز بوده است.

آخرين اخبار دريافتي حاکي از آن است که طاهري به محض رسيدن کمک بعدي وزارت ورزش که رقمي کمتر از رقم قبلي است باز هم بخش ديگري از مطالبات فصل گذشته بازيکنان را پرداخت ميکند. اما هرچه هست به رغم جزئي بودن مبالغ پرداخت شده تا حدي جلوي اعتصاب ها و سرو صداي بازيکنان پرسپوليس گرفته شد.