یادداشت: غرور فقط بعضی چهرهها را زیبا میکند


کاش صفحه اینستاگرام او همین پنج هزار نفر باقی بماند و صدها هزار هوادار بالقوهای که داریم، به ستارههای والیبال بسنده کنند. کاش تهیه کنندگان پرشمار گروه اجتماعی درتلویزیون، مهمانان دیگری را برای برنامههای آموزنده و جذاب خود تدارک ببینند.

آی اسپورت - غرور، فقط بعضی چهرهها را دلنشین میکند. از جمله حسن یزدانی که جلوههایی مدرن از ورزشی کهن را نمایش میدهد. انگار نام فنون اصیل ایرانی روی سرانگشتانش حک شده تا به هر نقطه از بدن حریف که خورد، به سرعت اجرا شود و تبدیل به امتیاز.
دیدید مسابقه دوم، بلغارستان را چنان ضربتی ضربه کرد که «اووه مانتس» داور آلمانی هم انگار به وجد آمده باشد، غلتی زد و ضربه شد!او آرسن فادزائف افسانهای است به اضافه فرهنگ عظیم و چند هزار ساله این ورزش در ایران. بیش از آنکه نگران فینال با روسیه باشم، مهمتر از رنگ زرین یا سیمین مدال او در لاس وگاس، 10 ماه آینده است و صعود ضروری یزدانی به وزن المپیکی. کاش صفحه اینستاگرام او همین پنج هزار نفر باقی بماند و صدها هزار هوادار بالقوهای که داریم، به ستارههای والیبال بسنده کنند. کاش تهیه کنندگان پرشمار گروه اجتماعی درتلویزیون، مهمانان دیگری را برای برنامههای آموزنده و جذاب خود تدارک ببینند. یادمان نرفته هیاهویی که مهدی حاجیزاده را تک طلایی باقی گذاشت.
در کشتی آزاد فقط غلامرضا تختی، امامعلی حبیبی، عبدالله موحد، رسول خادم و علیرضا دبیر قهرمان المپیک شدهاند. شماره 6 حسن یزدانی است که حمایت میخواهد نه حاشیه. او میتواند پرونده جردن باروز را در المپیک ببندد.