مرجع خبری رئال مادرید : استیون جرارد ، کاپیتان سابق لیورپول در مورد پیشنهاد رئال به خودش در گذشته صحبت هایی انجام داد.
وی اظهار داشت :” رئال می خواست که من با لیورپول سر جنگ بیافتم چرا که لیورپول مبلغی می خواست که آنها نیم خواستند بپردازند. معمولا رئال وقتی بازیکنی را می خواهد
این رفتار را دارد :” ما رئال مادرید هستیم . تو مجبوری که با باشگاهت بجنگی و با ما ملحق شوی!” اما عشقم به لیورپول مانع از آن شد که این جنگ را آغاز کنم چرا که خوشحال
بودم.”

به نظر می رسد که دور شدن جرارد از کانون توجهات در فوتبال آمریکا موجب شده است تا مدام علیه باشگاه ها و افراد مختلف صحبت کند.