مجموعه عکس دوم تمرین امروز دوشنبه 13 مهر پرسپولیس بدون کاپیتان در ورزشگاه درفشی فر :