یورگن کلوپ پیش از نخستین کنفرانس مطبوعاتی در آنفیلد، دوری در این زمین زد و با پیراهن باشگاه عکس انداخت.