واژه ی هوادار عاشق که به گوش می رسد اولین جیزی که در ذهن تداعی می شود حضور پرشور آن ها در ورزشگاه هاست. اما هواداران عاشقی نیز هستند که گرچه توان مالی حضور در مسابقات تیم محبوبشان را ندارند اما عاشقانه پیراهن تیم محبوب خود را می پوشند و با رویای از نزدیک دیدن باشگاه و بازیکنان محبوبشان روزگار می گذرانند. تصاویر زیر گویای عشق هواداران اینتر به تیم محبوبشان است
منبع تصاویر: پیج intercampus در اینستاگرام