سرمربی آلمانی برای چهار سال هدایت تیم ملی بسکتبال ایران را برعهده خواهد داشت.

درک بائرمن که تیم ملی بسکتبال ایران را به مقام سوم جام ملتها رساند بعد از چند ساعت مذاکره با فدراسیون ایران قرارداد چهار ساله امضا کرد. درحالی که پیش از این گفته میشد او احتمالا برای کمک به تامین مالی فدراسیون هدایت تیم لیگ برتری شیمیدر را برعهده خواهد گرفت، این اتفاق نیفتاد.