5 بازیکن پرسپولیس در کمپین بستن صفحههای اینستاگرام علیه هواداران شرکت نکردهاند یا اصلا از این موضوع بیخبر هستند.
جری بنگستون، محمد انصاری، سید علی فاطمی، لوکا ماریچ و بابک حاتمی این 5 بازیکن هستند که یا توی باغ نیستند یا از سوی همبازیانشان به این کمپین دعوت نشدهاند. البته در مورد صحت صفحههای مربوط به حاتمی و ماریچ شبهاتی وجود دارد و شاید اصلا متعلق به خودشان نباشد.