طرفداری - جشن فوتبال ایتالیا در سال 2015 برگزار شد و بهترین های سری آ مشخص شدند.