همیشه عادت داشتیم شبهای اول زمستان را با تماشای بازیهای غالبا انجام شده در ساعت ٢٣ و ٢٣ به بعد لیگ برتر انگلیس به روز بعد برسانیم؛ اما امسال کنار سطوح مختلف جزیره، لالیگا هم در ایام سنتی تعطیلات منتهی به سال جدید برگزار میشود.


سود هنگفت
مقاومت عجیب ارکان تصمیمگیرنده فوتبال در جزیره مقابل مخالفتهای رو به افزایش درخصوص برگزاری فشرده بازیها در روزهایسال نو، دلیلی بیش از سر نرفتن حوصله دیوانههای فوتبال انگلیس دارد! طبق آمار موجود، ورزشگاههای فوتبال جزیره در ایام تعطیلات بیش از روزهای عادی سال پر میشود. علاقه مردم انگلیس با برگزاری بازیها در فاصله زمانی ٤٨ ساعته تأمین میشود. این دست ودلبازی در زمینه خرج کردن برای فوتبال باعث شده در تعطیلات سایر لیگها، یک سوم کل سود بلیتفروشی فصل لیگ برتر صورت بگیرد. به شکل سنتی، تلویزیونهای خصوصی و کابلی برای پخش فوتبال در ایام کریسمس سر و دست میشکنند. البته قراردادها پخش بازیها از شبکههای مختلف در آغاز فصل بسته شده اما موضوع فرعیتری به نام پخش خلاصه جامعی از بازیها، سود بیشتری را در ایام کریسمس نصیب شبکههای فوتبال و تیمها میکند. نمودار سود مالی فوتبال و لیگبرتر انگلیس در سالهای اخیر سیر صعودی تندی دارد. در مقایسه سود مالی ٣٦درصدی بلیتفروشی در ایام رقابتهای فشرده کریسمس در اولین فصل برگزاری لیگبرتر در فصل ١٩٩٣-١٩٩ با سود ٤٧درصدی فصل گذشته، نکات جالبی نهفته است؛ اینکه موازی با بیشتر شدن علاقه مردم به پر کردن اوقات فراغت کریسمس به کمک فوتبال، سود زیادی هم نصیب شبکهها و همه عوامل ذینفع میشود.

مدل لالیگایی
امسال لالیگا پس از حدود ٢ دهه در ایام تعطیلات سایر لیگها، یک هفته لیگی را تجربه میکند. به گفته تباس، رئیس لیگ اسپانیا این اقدام در جهت سود مالی بیشتر صورت نمیگیرد؛ اما به هرحال رئال و بارسا بهعنوان ٢ غول بزرگ در هر رقابتی، کلی علاقهمند را به استادیومها میکشانند. توریستهایی که امسال علاوه بر بهجا آوردن سنت هر ساله دیدن از مناظر رویایی اندلس، حضور در استادیوم را هم در برنامههایشان میگنجانند، هم بر رونق مالی رقابتها میافزایند. آخرین لالیگا برگزار شده در کریسمس، ٢٥٠هزار دلار سود مالی افزونتر نسبت به هفتههای عادی در پی داشت و امسال ظاهرا رقم کلانتری جابهجا خواهد شد!