احضار ملیپوش سابق به دادسرا ربطی به پرونده سوشا نداردیک بازیکن دیگر جهت ارائه پارهای از توضیحات به شعبه ویژه جرائم ورزشی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.

به گزارش وبسایت نود، يك ملیپوش سابق كه در جام جهانی هم بازی كرده باید امروز شنبه صبح در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر و توضیحات لازم را ارئه کند.

احضار اين بازيكن شايعه ارتباط او با پرونده سوشا مكانی را به دنبال داشت اما يك منبع آگاه به خبرورزشی گفت: اين مليپوش كه در پرسپوليس هم بازی كرده، بابت موضوع ديگری به دادسرا احضار شده و بايد در آن مورد پاسخگو باشد.