از هفته آینده در لیگ دسته دوم ایتالیا داوران از کارتهای سبز استفاده خواهد کرد تا روحیه جوانمردی و ورزشکاری را میان بازیکنان تقویت کنند.

این کارت برای بازیکنانی درنظر گرفته شده است که در مستطیل سبز کارهای جوانمردانه را انجام میدهند و این کارت برای آنها جایزه و به نوعی تشویق به شمار میآید تا این اخلاق پسندیده را میان بازیکنان بیشتر شود.

در این راستا آندریا آبودی رئیس سازمان لیگ دسته دوم ایتالیا اظهار داشت: ما با استفاده از این کارتها میخواهیم تا اخلاق پسندیده را در زمین بازی افزایش دهیم زیرا این رفتارهای پسندیده از سوی فوتبالیستها تاثیر زیادی بر اذهان طرفداران دارد. قرار است در پایان هر ماه اسامی بازیکنانی که در طول یک ماه کارت سبز دریافت کردند را اعلام میکنیم.

فارس