انتخابات ریاست فدراسیون به تعویق افتاد!انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال رسما به تعویق افتاد!

از آنجایی که 21 روز پیش از برگزاری مجمع عمومی باید دستور جلسه آن به اعضای مجمع گزارش شود و اکنون این زمان سپری شده است انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در موعد از پیش تعیین شده برگزار نخواهد شد.

انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، نواب و اعضای هیات رئیسه قرار بود 11 اردیبهشت برگزار شود.
البته به تازگی فدراسیون فوتبال با مصوبه اعضای هیات رئیسه از وزارت ورزش و جوانان تقاضا کرده اجازه دهند که انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال برگزار شود و بعد این وزراتخانه پروسه تایید اساسنامه را از سوی هیئت دولت پیگیری کند.

وزارت ورزش و جوانان هنوز پاسخی به این درخواست نداده است.

آنچه که هم اکنون مسلم است انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال 11 اردیبهشت برگزار نخواهد شد.