استتوس: می ایستیم، تحقیر نمیکنیم




یادمان باشد در دنیا چیزهای کمی شبیه پرسپولیس برانکو هستند که غیرممکن مطلق را ممکن میکنند و امید را زنده نگه میدارند. باید به احترام پشتکار او و شاگردانش بایستیم و کف بزنیم، همانطور که مادرید مغرور به احترام مارادونا و رونالدینیو ایستاد و کف زد.




حالا اینجاییم ، شصت هفتاد ساعت بعد از بازی . یک وقتی که به خودمان آمدهایم و سام و کامبیز و مهران مخفی تویمان زدهاند به چاک. حالا حواسمان جمعتر است که پدردرآرترین چیزهای دنیا را ننویسیم و نوک تیز قلم را توی سوراخ قلب کسی نچرخانیم (که بازی بزرگ حکمن بازنده بزرگی هم داشته). حواسمان جمعتر است که آکتور غمگین اما مودبی باشیم و روی آنتن زنده به هیچکس نگوییم لنگ. که فوتبال (و زندگی) همین طوری است و روزهای بزرگ قربانیان بزرگ دارند. اصلا تا چیز بزرگی فدا نشود تاریخ هم نوشته نخواهد شد. پس، فتحالفتوح جمعه هفت خط هم که مستمان کرده باشد، هنوز حرفهای زیادی هست که حتی استقلال مظلومی هم موقع مردن نباید بشنود.

و بعد از تمام اینها، یادمان باشد در دنیا چیزهای کمی شبیه پرسپولیس برانکو هستند که غیرممکن مطلق را ممکن میکنند و امید را زنده نگه میدارند. باید منصف باشیم و به احترام پشتکار او و شاگردانش بایستیم و کف بزنیم، همانطور که مادرید مغرور به احترام مارادونا و رونالدینیو ایستاد و کف زد و چسباندشان روی جلد تاریخ. یادمان باشد شهرآورد زیبای جمعه فوتبال را جلو خواهد برد اگر ما صفحهاولهایمان را زشت درنیاوریم و دست و زبان و ذهن و مشقمان را حرام نکنیم.