سلام در این دو روز کشتی های برگزار شده در مسابقات جهانی پاریس را تماشا می کردم . دلیل باخت کشتی گیران ما در این مسابقات انالیز نکردن کشتی گیران رقیب بود . در حالی که کشتی گیران ما به خوبی آنالیز می شدند و این از نحوه مبارزه رقیبان با کشتی گیران ما معلوم بود ،اما این در مورد کشتی گیران ما صدق نمی کرد . گویا هیچ برنامه ای برای کشتی گرفتن با حریف ندارند. اما کشتی گیر رقیب به خوبی از نحوه مبارزه کشتی گیر ما آگاه بودند . تاکتیک داشتند . بودن آنالیزور خوب در کنار کشتی گیران عامل بسیار مهمی در کشتی گرفتن با حریف است . اینکه کشتی گیر ما بداند حریف چگونه مبارزه می کند شگرد او چه فنی است و.... اهمیت زیادی دارد . از باختها بسیار ناراحت شدم گرچه بیشتر آنها جوان بودند. اما می توانستند بهتر مبارزه کنند و حتی مدال هم بگیرند .