فيلم «گشت ارشاد» به كارگرداني سعيد سهيلي با فروش نزديك به 300 ميليون تومان، بيشترين استقبال را در ميان فيلمهاي اكران نوروزي داشته است.

دفتر پخش حوزهي هنري نيز فروش «قلادههاي طلا» ساختهي ابوالقاسم طالبي را تا شب گذشته (جمعه) نزديك به 200 ميليون تومان در تهران اعلام كرد.

اين فيلم كه در 25 سينماي تهران در حال اكران است، فروشاش طي روزهاي اخير افزايش يافته، بطوريكه در روز گذشته (جمعه) 61 ميليون تومان فروش داشت.

سيد جمال ساداتيان، تهيهكننده و پخشكنندهي «انتهاي خيابان هشتم» به كارگرداني عليرضا اميني فروش اين فيلم را حدود 90 ميليون تومان اعلام كرد و گفت: با وجود اينكه تبليغات تلويزيوني خيلي كمي داريم و هنوز تبليغات شهري نيز نداريم، اما اين فروش طي يك هفته در 10 سينما بد نيست.

عبداله عليخاني، تهيهكننده و پخشكنندهي «خصوصي» ساختهي محمدحسين فرحبخش نيز با اعلام رقم 52 ميليون و 400 هزار تومان براي اين فيلم در تهران گفت: فيلم در 18 سينما در حال اكران است و فروش آن از روزي سه ميليون آغاز شد و به روزي 12 ميليون تومان رسيده است.

وي از سانس فوقالعادهي سينما آزادي و پرديس ملت در ساعت يكو نيم بامداد شب گذشته براي «خصوصي» خبر داد.

سيد احمد نجفي، تهيهكنندهي فيلم «فيتيله و ماه پيشوني» ساختهي آرش معيريان -ديگر فيلم اكران نوروزي- از رقم فروش آن اظهار بياطلاعي كرد و گفت: من ديشب از سفر برگشتهام و اطلاعي از فروش فيلم ندارم. ضمن اينكه برنامهريزي اصلي ما هم براي مدارس و زمان بازشدن آنها است.