او در مصاحبهاش دایی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تلویحا او را به دروغگویی متهم کرد. علی دایی نیز سکوت نکرد. سرمربی راهآهن در واکنش به اظهارات مایلیکهن گفت: «حرفهای مایلیکهن برایم ارزش ندارد که بخواهم جوابش را بدهم.» حالا چند روز از این نزاع سخت میگذرد.
تازهترین خبرها درباره این نزاع حاکی از آن است که علی دایی قصد دارد از محمد مایلیکهن شکایت کند.او پیش از این هم از مایلیکهن شکایت کرده بود و برنده دادگاه شده بود. طوری که طبق حکم دادگاه مایلیکهن دیگر حق مصاحبه نداشت اما این اتفاق از سوی حاجیمایلی نادیده گرفته شد هر چند که رسانههای ورزشی نیز به بهانههای مختلف سراغ مایلیکهن رفتند تا با او گفتوگو کنند.
وقتی مایلیکهن سرمربی تیم ملی شد، سعی کرد دایی را به طور حضوری ببیند و از او طلب بخشش کند اما این اتفاق رخ نداد تا سرمربی وقت تیم ملی در برنامه ورزشومردم از دایی عذرخواهی کند؛ دایی نیز در واکنش به این عذرخواهی از پس گرفتن شکایت خود خبر داد.گفته میشود که علی دایی به شدت بابت برخوردها و اتهامات مایلیکهن عصبانی است و قصد دارد دوباره از او شکایت کند.
این شایعه در حال هنوز از سوی خود دایی رد نشده است که بهمن دهقان، وکیل تام الاختیار دایی در اینباره به قانون میگوید: «من در این باره چیزی نشنیدهام. دفعه قبل هم علی دایی بنابه دلایلی از مایلیکهن شکایت کرد. بنابراین بهتر است اهالی فوتبال با یکدیگر با ادبیات احترامآمیز و دوستانه حرف بزنند.»با این همه اما شکایت دوباره دایی از مایلیکهن امری دور از ذهن نیست