با عرض معذرت و پوزش از مدیریت انجمن کی دوست داره پرسپولیس در مقابل سپاهان ببازه؟؟؟؟