از چند ماه پیش هواداران تیم دوم پایتخت، تبلیغات وسیعی جهت آمدن به ورزشگاه و تشویق کاپیتان سابق تیمشان به عمل آورده و حتی صفحات متعددی در یکی از شبکه های اجتماعی پر بازدید برای این کار در نظر گرفته اند.
حال قضاوت با خودتان است، میتوانید 3 شنبه به استادیوم آمده و حتی 1 صندلی خالی هم باقی نگذارید، یا اینکه در خانه با یک کاسه تخمه نشسته و پرچم های آبی را ببینید!