رئيس کميته پزشکي فدراسيون فوتبال گفت: ماموران کنترل دوپينگ هرهفته و به صورت محرمانه در ورزشگاهها حضور دارند.

به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، احمد هاشمیان اظهار داشت: بازیکنان مراقب خود باشند تا خواسته یا ناخواسته درگیر موضوع دوپینگ نشوند چرا که ماموران کنترل دوپینگ کمیته پزشکی هرهفته و با آغاز رقابت های لیگ به صورت محرمانه در ورزشگاه ها حضور دارند و تست دوپینگ از بازیکنان می گیرند.