نقش هیات مدیره بانک ملی در پرداخت های میلیاردی
کارشناسان بانکی معتقدند که بازداشت اخیر برخی اعضای هیات مدیره بانک ملی متناسب با شرایط پرونده2800 میلیارد تومانی صورت گرفته و واقعیت این است که خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی، امکان کار انفرادی بر روی اعتبارات چند میلیارد تومانی را نداشته و با مشارکت و امضای برخی اعضای هیات مدیره اقدام به پرداخت مبالغ بزرگ به گروه امیرمنصور آریا کرده است. کسانی که با شیوه پرداخت اعتبارات بانک ها آشنا هستند اطلاع دارند که اجازه پرداخت اعتبارات در بانک ها در سطح شعبه درجه یک، دو، سه وچهار با هم فرق می کند و هر شعبه تا سطحی از اعتبارات را اجازه پرداخت دارد و از آن سطح به بالاتر را باید شعبه ای با درجه بالاتر یا سرپرستی بانک، و یا هیات مدیره باید تصویب کند. در مورد پرداخت مبالغ چند میلیارد تومانی و بالای 50 و 100 میلیارد تومان، و اعتبارات ال سی و... لازم است که سرپرستی منطقه ای بانک، و هیات مدیره، تقاضای مشتری را بررسی و با آن موافقت کند. نکته دیگر این است که اعتبارات بانکی تنها با یک امضای رئیس شعبه، سرپرست منطقه یا مدیرعامل و یا عضو هیات مدیره پرداخت نمی شود و حداقل با دو امضا پرداخت می شود.اکثر چک های بانکی با دو امضا در شعبه صادرمی شود ومعاون بانک و رئیس شعبه و یا رئیس دایره صندوق و رئیس شعبه یا معاون او، چک را امضا می کنند .مجوز پرداخت اعتبارات بزرگ چند میلیارد تومانی توسط هیات مدیره نیز تنها با امضای مدیرعامل بانک مثلا آقای خاوری مدیرعامل بانک ملی امکان پذیر نیست و در این موارد، علاوه بر مدیرعامل، یک عضو هیات مدیره نیز با پرداخت مبالغ بزرگ موافقت و آن را امضا می کند.براین اساس، باید توجه داشت که دستگیری اعضای هیات مدیره بانک ملی، می تواند به روشن شدن ابعاد پرونده اختلاس بزرگ 3 هزار میلیارد تومانی کمک کند و روشن شود که چه کسانی آقای خاوری را در پرداخت اعتبارات بزرگ و ال سی های گشایش شده و... یاری داده اند