مصاحبه بازیکنان بعد از بازی

کایخون

گرانرو

ژابی

هیگواین

کاسیاس