شمار گلهای به ثمر رسیده در لیگ برتر در هفته پنجم لیگ یازدهم از مرز 6 هزار گذشت. تا قبل از آغاز هفته پنجم، 5994 گل در لیگ برتر به ثمر رسیده بود و در بازی شاهین و صبا شش هزارمین گل تاریخ لیگ برتر ثبت شد. منصور تنهایی در دقیقه 34 زننده گل دوم شاهین مقابل صبا بود که این شش هزارمین گل تاریخ لیگ برتر بود. فقط یک دقیقه قبل از این گل کریم انصاری فرد زننده گل 5999 بود!