کاپيتان سابق پرسپوليس گفت: همه از شکستهاي پرسپوليس ناراحت هستند و اميدوارم ديگر شاهد اين نتايج نباشيم.

کريم باقري در حاشيه ديدار خيرخواهانه تيم ملي پيشکسوتان و رسانه ورزش اظهار داشت: هر چه از اين بازيها انجام شود باز هم کم است. به نظر من اين کارهاي خيرخواهانه بايد جزئي از فوتبال ما باشد. همين که خبرنگاران شرايط بازيکنان را در زمين درک ميکنند و ما هم شرايط کاري آنها را احساس ميکنيم خيلي خوب است.وي در مورد شرايط پرسپوليس گفت: در اين مورد نميخواهم صبحت کنم، اما اميدوارم ديگر اين نتايج ضعيف رقم نخورد چون همه از شکستهاي پرسپوليس ناراحت هستند.بازيکن سابق پرسپوليس گفت: براي اين تيم در آسيا آرزوي موفقيت ميکنم و اميدوارم حداقل از گروهش صعود کند.باقري در خصوص اينکه قرار بود دستيار کيروش شود گفت: در اين مورد حرفي نميزنم و بهتر است از خود کيروش سوال کنيد.