سرمربي تيم ملي فوتبال گفت: امروز دوست داشتم در کار خيرخواهانه مقابل رسانه ورزش بازي کنم، اما به دليل مصدوميت پزشک اين اجازه را به من نداد.


کارلوس کيروش در حاشيه ديدار خيريه تيم ملي پيشکسوتان و رسانه ورزش اظهار داشت: کار خيرخواهانهاي که امروز انجام شد هيچگاه فراموش نميکنم؛ خيلي دوست داشتم که در اين بازي بتوانم به ميدان بروم، اما پزشک تيم ملي به دليل اينکه از ناحيه پا آسيب ديده بودم تشخيص داد که بازي نکنم. به هر حال در اين بازي حاضر شدم و از روي نيمکت کار را دنبال کردم. خوشحالم که سهمي در اين کار خير داشتم. اين کار به معني واقعي کار جوانمردانه است.وي گفت: کودکان سرطاني را امروز ديدم و خوشحالم که توانستم به آنها کمک کنم.سرمربي تيم ملي در مورد تيم رسانه ورزش گفت: خوشحالم که خبرنگاران را ديدم آنها اگر خودشان در ميدان فوتبال باشند همه سختيها را متوجه خواهند شد.کيروش در مورد شرايط تيم ملي گفت: در مورد اين موضوع صحبتي نميکنم.وي در مورد اينکه قرار بود کريم باقري به عنوان دستيارش انتخاب شود عنوان کرد: در مورد اين موضوع هم فعلا نظري ندارم.