پپ گوارديولا موفقترين مربي تاريخ بارسلونا جدايي خود را از اين تيم اعلام کرد و تيتو جايگزين وي شد.رويدادي که به نوشته روزنامههاي اسپانيايي سريعترين جابهجايي تاريخ فوتبال بوده است. در نگاه اول همه چيز عادي به نظر ميرسد، اما کمي دقت در مراسم خداحافظي پپ کافي است تا متوجه شويم همه افراد حاضر از جدايي پپ ناراحت نيستند.
ماجرا از روي کار آمدن خوان لاپورتا، مدير سابق بارسلوا در سال 2003 آغاز ميشود. زماني که او با کمک مدير فعلي بارسا، ساندرو روسل، دوست ديروز و دشمن مصلحتي امروز بر صندلي رياست کاتالان تکيه زد. تحقيقات نشان ميدهد که مرد پشت پرده اين گروه کسي نيست جز پيني زهاوي دلال بزرگ صهيونيست. اين دوستي زماني نمود پيدا ميکند که لاپورتا براي مراسم عروسي دختر پيني صهيونيست به اراضي اشغالي سفر ميکند، قراردادي ميبندد و براي حفاظت دختر خود از شرکتهاي امنيتي صهيونيست کمک ميگيرد. در اين ميان از ديدار روسل و سفير اسرائيل نميتوان گذشت. امضاي زهادي در بسياري از انتقادات مشکوک دهه اخير ديده ميشود. از آوردن آبرامويچ به چلسي تا سپردن پورت موس به دست الکساندر گايداماک، پسر آرکادي، سياستمدار رژيم اشغالگر. دلال هر سه بازيکن مورد غضب پپ در بارسا زهادي بوده است. نفر اول روالدينهو، پپ در اولين اقدام جنجالي خود بر روي نام بهترين بازيکن وقت جهان خط کشيد. بازيکن برزيلي به کمک آقالي دلال به ميلان رفت تا به آرزوهايش برسد. آرزوهايي که بخشي از آن به گفته خود او پيروزي رژيم اشغالگر بر فلسطين است. نفر دوم زلاتان ابراهيويچ «ستاره اينتر ايتاليا به آبي اناري پوشان پيوست، نيمکتنشين شد و روانه ميلان گرديده وي در کتاب خاطرات خود نوشت: به مدت 6 ماه پپ با من صحبت نميکرد و هر جا که ميرفتم او از آنجا خارج ميشد. و نفر آخر بحراردپيکه. اين بازيکن براي اثبات ارادت خود به لابي سپاه از هيچ کاري اهم از سفر به سرزمينهاي اشغالي و ديدار با شيون پوزدريخ نورزيد و علتي اتهام کمکاري در مسابقات را از سوي هواداران بارسا به جان خريد تا ماسکوا جايگزين او شود. از طرف ديگر پپ با مضحک خواندن جريمه کانوته براي ابراز نظرش در مورد کشتار مردم بيگناه جريمه شود کاري بسيار مضحک است. اظهاراتي که بازتاب گستردهاي را به همراه داشت. اوج اختلاف با مافياي يهود از همين جا آغاز ميشود، اما افکار عمومي پذيراي برکناري مربي که طي 3 سال 13 جام را به ارمغان آورده است. فشارها افزايش مييابد. سفر پپ به اراضي اشغالي براي حضور در يک کنسرت درخواست او مبني بر کمترين پوشش رسانهاي موجب خشم رسانههاي صهيونيسم ميشود. اين عامل در کنار رابطه خواننده مذکور با لابي صهيونيست ميتواند گواهي بر تحت فشار بودن پپ در انجام اين سفر باشد. فازهاي پيچيدهتر جريان وقتي آشکار ميشود که بدانيم نام بانک لاکايخا، اسپانس باشگاه بارسلونا با نام رژيم صهيونيستي عجين شده است. از سرمايهگذاريهاي عظيم تا فعاليت فرهنگي. کار به جايي رسيد که مدافعين حقوق فلسطين در مقابل يکي از شعب اين بانک در کاتالانيا تجمع ميکنند و انزجار خود را از اين روابط سياه فرياد ميزنند. از دست دادن لاليگا با شکست در الکلاسيکو و خوف از ليگ قهرمانان بهترين فرصت را براي مديريت ايجاد کرد. خبر جلسه رسمي گوارديولا و روسل انتشاري يابد و کمتر از 24 ساعت بعد پروژه سريعترين انتقال تاريخ به پايان يافته است. زمانبندي دقيق اين پروژه اهميت احتمال قهرماني بارسا در جام حذفي را نيز از بيناي بود. اسناد و مدارک بيشتري براي ما ارسال شده که در گزارشهاي بعدي براي روشنتر کردن لايههاي بيشتري از اين لابي سياه انتشار خواهد يافت.