کفاشيان:شايد ليگبرتر فصل آينده16 تيمهشود


رئيس فدراسيون فوتبال گفت: اگر تيمها نتوانند امتيازات مدنظر AFC را کسب کنند از ليگ برتر کنار گذاشته ميشوند و شايد فصل آينده با 16 تيم مسابقات را برگزار کنيم.

علي کفاشيان در گفتوگو با برنامه ورزش و مردم در خصوص اينکه آيا ماندنش در فدراسيون فوتبال قطعي شده يا خير، اظهار داشت: من در انتخابات فوتبال متنخب اعضاي مجمع بودم و هرگاه اعضاي مجمع صلاح ديدند که من به درد فوتبال نميخورم ميتوانند با تشکيل مجمع رئيس را تغيير دهند. تا زماني که اين تکليف روي دوش من است، آن را انجام ميدهم و اميدوارم اين 4 سال نتايج خوبي براي فوتبالمان رقم بخورد.

وي در خصوص اينکه گفته ميشود مايل است به کميته ملي المپيک باز گردد، عنوان کرد: انتخابات فدراسيون فوتبال انجام شده و اکنون من اينجا هستم، مگر اينکه بخواهم براي رياست کميته ملي المپيک کانديدا شوم و آن هم منوط بر اين است که ايراد به دو شغله بودن نگيرند.

رئيس فدراسيون در خصوص انتقاداتي که به نايب رئيسان وي ميشود و اينکه بهتر بود از افراد با تجربهتري نسبت به آيتاللهي و بهروان استفاده ميکرد، اظهار داشت: آقاي آيتاللهي 30 سال است که در اين فوتبال حضور دارد. فراموش نکنيد آنچه که در حوزه او بوده رياست هيئت فوتبال استان فارس بود که چندين سال در نظر AFC استان اول بوده است و اکنون هم بدون حاشيه تجارب خودش را به کار گرفته است. آقاي بهروان نيز از جمله داوران خبره فوتبال بوده است که من او را به عنوان نايب رئيس دوم خود انتخاب کردم.

کفاشيان در خصوص حضور تيم گهر زاگرس در ليگ برتر و اين نگراني که اين تيم از شهر دورود خارج ميشود يا خير، عنوان کرد: معيارهايي که براي کسب مجوز حرفهاي در نظر گرفته شده توسط AFC تعيين شده و اگر به هنگام امتياز دادن دو سه باشگاه ما ايراد داشته باشند، در مجموع از امتياز ما کم ميشود و حتي ممکن است مجوز حضور تيمهاي ايراني را در ليگ قهرماني آسيا ندهند. ما بايد استانداردها و تمام زيرساختهايي که 11 مورد است را رعايت کنيم، تعارفي هم نداريم، هر تيمي اگر نتواند اين امتيازها را کسب کند، جايگاه خود را در ليگ برتر از دست ميدهد.

وي در پاسخ به اين سؤال که اگر تيمي نتواند امتياز لازم را کسب کند، فدراسيون چه تصميمي ميگيرد و آيا تيم ديگري جايگزين آن ميشود، گفت: يکي از راههايي که وجود دارد اين است که ما تعداد تيمها را کم کنيم. شايد براي فصل آينده ليگ 16 تيمي شود يا اينکه تيمي که شرايط ليگ برتري نداشته باشد، کنار گذاشته ميشود و به جاي آن تيم ديگري که توانايي حضور در ليگ برتر را داشته باشد جايش را ميگيرد. در مورد تيم گهر زاگرس هم بايد بگويم بعيد از است شهر دورود بتواند امتياز لازم را بگيرد اما من هم دوست دارم که اين تيم در ليگ برتر بماند.

رئيس فدراسيون فوتبال در خصوص اينکه عدهاي معتقدند ترتيب هيئت رئيسه فعلي اين فدراسيون از افراد کمتر شناختهشدهاي بهره ميبرد، در صورتي که در زمان فدراسيون دادکان افراد با نفوذي در رأس امور بودند، گفت: زمان دادکان اساسنامه فدراسيون فرق داشت و رئيس ميتوانست خودش افراد را انتخاب کند و اينکه در آن زمان آن افراد چقدر به فدراسيون کمک ميکردند را نميدانم اما اکنون طبق تشخيص فيفا و خودمان افراد انتخاب ميشوند و آنهايي که فوتبال را ميشناسند کانديدا شدند. در مورد مسائل اقتصادي هم من فکر ميکنم جايي بالاتر از فدراسيون مثل دولت بايد به اين فوتبال کمک کند.کفاشيان با بيان اينکه فعلا امور بازرگاني فدراسيون را خودش مديريت ميکند، در پاسخ به اين سؤال که گفته ميشود مسائل مالي سازمان ليگ را نيز خود برعهده دارد، گفت: وقتي عزيز محمدي از سازمان ليگ کنار رفت، با توجه به اينکه هنوز رئيس سازمان ليگ مشخص نيست، خودم حق امضاء دارم تا رئيس جديد مشخص شود.

کفاشيان در اين باره که فدراسيون از محل درآمد سازمان ليگ بخشي از مطالبات کيروش را پرداخت کرده است، اظهار داشت: تا به حال که ما از بودجه سازمان ليگ به کيروش پولي ندادهايم. 10 درصد درآمد سازمان ليگ براي فدراسيون است و ما همان را مصرف کرديم.

وي در خصوص حريف تدارکاتي براي تيم ملي گفت: با توجه به برنامهاي که کيروش به ما ارائه کرده سعي داشتهايم که آنها را اجرا کنيم. گاهي تيمهاي قوي که براي بازي تدارکاتي مدنظر ما هستند، ميخواهند با تيمهاي قويتر از خودشان بازي کنند و به همين دليل گاهي پيدا کردن حريف تدارکاتي سخت ميشود. ما توانستيم براي اردوي ترکيه تيم آلباني را در نظر بگيريم. همچنين ميخواهيم در تاريخ 20 مي يک بازي در ايران درنظر بگيريم که هنوز قطعي نشده است.

کفاشيان در خصوص لغو بازي تيم ملي با امارات تصريح کرد: ما با فدراسيون امارات هميشه رابطه خوبي داشتيم و هرگاه قرار بود اردويي و يا بازي داشته باشيم، بدون قرارداد اين اتفاق رخ ميداد. اين بازي هم که لغو شد، تحت فشار دولت امارات بود و البته بازي خيلي مهمي هم براي ما نبود.

کفاشيان در خصوص اينکه کيروش همواره در کشورهايي فعاليت کرده که به لحاظ امکاناتي مناسب بودهاند، اما گاهي در ايران با مشکلاتي روبروست، گفت: کيروش يک مربي کار آزموده است و روزي که به ايران آمد شرايط را ديد. شايد در برخي از کشورهايي که کار کرده به لحاظ امکاناتي در وضعيت مناسبي بوده، به همين دليل اوايل که در ايران بود، از برخي مسائل ناراحت بود اما او اکنون ميبيند که همه در تلاشند تا تيم ملي موفق شود و خودش هم هميشه گفته عادت دارد کشتياش را در طوفان هدايت کند. او شرايط را درک کرده و ميخواهد تيم را به جام جهاني ببرد. يک سري موارد جزئي هم هست که شايد ناراحت شود.