کارلوس کيروش تمامي اعضاي کادر فني تيم ملي فوتبال ايران را تا شروع اردوي آينده اين تيم از مصاحبه با تمامي رسانهها منع کرد.


خسرو واليزاده با اعلام اين خبر به ايسنا، گفت: کارلوس کيروش به جهت اهميت و حساسيت اردوي آتي تيم ملي فوتبال ايران که از دوشنبه اين هفته آغاز خواهد شد، تصميم گرفته تا اين زمان هيچگونه مصاحبهاي را با رسانهها انجام ندهد و نيز تمامي اعضاي کادر فني تيم هم را هم از انجام اين کار منع کرده است.

وي همچنين از اعلام ليست تيم ملي در روز شنبه (فردا) خبر داد و گفت: ليست تيم ملي براي اردوي پيشرو فردا اعلام خواهد شد و ممکن است کارلوس کي روش تغييراتي را نسبت به ليست قبلي که سايت فدراسيون ازبکستان آن را منتشر کرد نيز داشته باشد.