در حالي که برخي رسانهها خبرهايي درباره حاشيهسازي مشوقين باشگاه پرسپوليس در دوبي منتشر کردهاند، اما مشاهدات خبرنگاران ايراني حاضر در دوبي مغاير با اين اخبار است.باشگاه پرسپوليس براي ساماندهي تماشاگران ايراني حاضر در امارات براي حمايت از پرسپوليس، حدود 10 نفر از مشوقين خود را به دوبي اعزام کرد و اين مشوقين در جريان ديدار برابر الشباب توانستند به خوبي حدود 5 هزار ايراني که در استاديوم حضور داشتند را ساماندهي کرده و پرسپوليس در شرايط روحي بسيار خوب ديدار برابر الشباب را به پايان برساند.پس از بازي سه شنبه شب رييس کانون هواداران و قائم مقام باشگاه پرسپوليس از اين مشوقين به دليل زحماتشان تشکر کردند اما برخي رسانهها از آنچه حاشيهسازي اين افراد خواندند، خبر دادند اما خبرنگاران ايراني حاضر در دوبي که در هتل مشوقين حضور داشتند، با رد چنين اخباري بر تلاشهاي آنها براي حمايت از نماينده ايران تاکيد داشتند. مشوقين که از انتشار چنين اخباري ناراحت بودند، گلايه خود را در گفتوگو با خبرنگار ان مطرح کردند و از خبرنگاران خواستند آنچه را که ديدهاند در رسانههاي خود منتشر کنند.پرسپوليس پس از اينکه به تصميم دنيزلي قرار شد در دوبي بماند، هتل خود را از باشگاه ايرانيان به صوف هتل تغيير داد. بازيکنان تا دوشنبه در اين هتل حضور دارند و به احتمال فراوان تمرينهايشان را در زمين چمن ورزشگاه الشباب انجام خواهند داد.