کاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس گفت: باشگاه هيچ مذاکرهاي با من براي تمديد قرارداد نداشته است.


علي کريمي در گفت و گو با سايت شخصياش اظهار داشت: از روزي که به امارات آمديم بعضي از رسانهها مطالبي را از قول من مطرح کردند که صحت ندارد.

وي گفت: هيچ پيشنهادي ندارم و تا اين لحظه هم باشگاه هيچ صحبت رسمي با من در اين خصوص نداشته و شايد بيشتر به فکر خريد بازيکنان جديد هستند. من واقعا نميدانم اين شايعات را چه کساني مطرح ميکنند، در حالي که سايت باشگاه که موثقترين منبع براي هواداران است تمام اخبار مربوط به تيم را در اختيار اين عزيزان قرار ميدهد. شايد هم شايعه سازان دوست ندارند من در پرسپوليس بمانم.

کريمي تاکيد کرد: به هرحال اين حق طبيعي باشگاه است که براساس تفکرات خود بازيکن جذب کند و من هم مثل تمام بازيکناني که قراردادشان تمام ميشود اين اجازه را دارم که اگر پيشنهادي رسمي دريافت کردم به آن فکر کنم.


وي تصريح کرد: در حال حاضر بايد به بازي با الاتحاد فکر کنيم تا با پيروزي در اين مرحله ضمن شاد کردن دل هواداران، در بين هشت تيم برترآسيا قرار گيريم.