سرپرست سازمان ليگ برتر گفت: باشگاهها بايد حداكثر تا چهارم تيرماه تمام مسايل مربوط به استانداردسازي و اخذ مجوز حرفهاي را حل و فصل كنند چرا كه در غير اين صورت ممكن است حتي ليگ برتر را با 14 تيم برگزار كنيم!غلامرضا بهروان درباره ابهامهايي كه نسبت به كاهش تعداد تيمهاي ليگ برتري وجود دارد و اينكه ممكن است در ليگ برتر امسال هم اين كاهش وجود داشته باشد، اظهار كرد:اگر هر 18 باشگاههاي ليگ برتري بتوانند در زمان مقرر اقدامات مربوط به استانداردسازي را انجام داده و مجوز حرفهاي بگيرند، ليگ برتر (ليگ دوازدهم) امسال با 18 تيم در چهارم تيرماه قرعهكشي ميشود اما ليگ سيزدهم در سال آينده با 16 تيم برگزار خواهد شد.
باشگاهها فرصت كافي براي استانداردسازي را داشتندوي افزود: از مدتها پيش در زمان رياست عزيزالله محمدي در سازمان ليگ برتر انواع ابلاغيهها و دستورالعملها در بحث استانداردسازي امكانات باشگاهها براي صدور مجوز حرفهاي به تيمهاي ليگ برتري داده شده و ما هم در مسووليت قبلي به تمام باشگاههاي ليگ دسته يك چنين ابلاغيههايي را داده بوديم. بنابراين باشگاهها فرصت كافي را داشتهاند و ديگر فرصتي براي تلف كردن نيست و AFC بر ما سخت ميگيرد كه مجبور هستيم بر باشگاهها سخت بگيريم. بنابراين احتمال كاهش تعداد تيم هاي ليگ برتر براي ليگ امسال هم وجود دارد.بدون تعارف از حضور باشگاههاي بدون مجوز حرفهاي در ليگ امسال جلوگيري ميكنيمبهروان در توضيح بيشتر اين مساله گفت: چهارم تيرماه زمان قرعه كشي ليگ دوازدهم، بيشك آخرين فرصت باشگاههاست و بدون تعارف از حضور باشگاههايي كه امكانات لازم را نداشته باشند در ليگ برتر جلوگيري ميكنيم. در حال حاضر غير از باشگاه گهر زاگرس كه تازه به ليگ برتر آمده باشگاههاي متعدد ديگري هم هستند كه با مشكلاتي دست به گريبان هستند.
مشكل بحراني باشگاهها بدهيهايشان است كه اكثرا احكام حقوقي قطعي داردسرپرست سازمان ليگ برتر در پاسخ به اين سوال كه عمده مشكلات باشگاهها مربوط به چيست؟ گفت: مشكل عمده و تقريبا بحراني همه اين باشگاه بحث بدهيهايشان با احكام حقوقي قطعي است. ممكن است آنها بدهيهاي خارجي مثلا به هتلها، آژانسهاي مسافرتي و... داشته باشند كه ما در اين مسايل ورود نميكنيم اما شكايات متعددي در حوزه فوتبال از آنها شده كه اكثرا احكام قطعي هم دارد و بايد پيش از فصل جديد تمام بدهيها كه حجم قابل توجهي هم دارد پرداخت يا حل و فصل حقوقي شود.وي افزود: البته باشگاهها در موضوع تشكيل آكادميها، تيمهاي پايه، تجاريسازي ها و...هم مشكل دارند كه براي صدور مجوز حرفهاي بايد آنها را حل كنند. بايد شرايطي ايجاد شود تا اسپانسرهاي قوي جذب باشگاهها شوند و براي همين زيرساختهاي آنها بايد كاملا فراهم باشد.
چارهاي نداريم جز آن كه سختگيري AFC را اعمال كنيم
بهروان درپاسخ به اين سوال كه اگر باشگاهها نتوانند تا چهارم تير اين مشكلات را حل كنند، از ورودشان به ليگ برتر جلوگيري ميشود و نگراني از بابت 16 تيمي يا حتي 14 تيمي شدن ليگ برتر امسال نداريد؟ گفت: يك مسالهاي كاملا واضح و روشن است و آن هم حضور بازرسان AFC در زمانهاي مقرر است. باشگاههاي ما تا پايان سال 2012 تقريبا اواسط ليگ برتر امسال فرصت دارند تمامي شرايط و امكانات مدنظر كنفدراسيون فوتبال آسيا را احراز كنند تا اجازه حضور در ليگ برتر را داشته باشند. اگر تعداد باشگاههايي كه شرايط را احراز ميكنند كمتر از دوازده باشد، ليگ برتر ما به طور رسمي از حرفهاي به آماتوري تغيير ماهيت ميدهد. بنابراين ما بايد محدوديت فوق را اعمال كرده و روي آن پافشاري كنيم تا باشگاهها بتوانند تا آن زمان شرايط را احراز كرده و مجوز حرفهاي بگيرند.ممكن است ليگ برتر امسال با 14 تيم برگزار شودوي افزود: اگر باشگاهها نتوانند تا چهارم تير شرايط لازم براي حضور در ليگ امسال را كسب كنند، قطعا در قرعهكشي شركت داده نشده و ما مشكلي با كاهش تعداد تيمهاي ليگ در رقابتهاي امسال نداريم. كاهش تعداد تيمهاي ليگ اتفاق خوبي براي فوتبال ما خواهد بود كه به طور رسمي قرار است از ليگ سيزدهم اعمال شود، حالا اگر اين اتفاق زودتر براي فوتبال ما بيافتد بايد بگوييم چه بهتر. باشگاههايي كه نتوانند مجوز بگيرند در ليگ امسال هم حضور نخواهند داشت و اگر ليگ امسال با 14 تيم هم برگزار شود ما مشكلي با آن نداريم.
بازرسان AFC مردادماه براي تعيين سهميههاي ليگ قهرمانان ميآيندبهروان همچنين از حضور بازرسان AFC در مردادماه امسال خبر داد و گفت: اولين دوره بازرسيهاي بازرسان AFC از امكانات باشگاههاي ايراني مردادماه خواهد بود كه فوقالعاده اهميت دارد. البته بازرسيها و ارزشيابيها در آن دوره با هدف تعيين تعداد سهميههاي ايران در ليگ قهرمانان فصل آينده خواهد بود.يك بازي ملي رسمي بايد حداقل سابقه دروازهبانان خارجي باشدوي درباره شرايط استفاده تيمها از دروازهبان خارجي و تبصره مليپوش بودن كه براي آنها گذاشته شده نيز تصريح كرد: طبق شرايط جديد تيمها ميتوانند از دروازهبان خارجي استفاده كنند اما به شرط آنكه دروازهبان مدنظرشان حداقل يك مسابقه رسمي در تيم ملي بزرگسال يا اميد كشورش داشته باشد.روي اعمال قانون سقف قرارداد نظارت مستقيم داريمسرپرست سازمان ليگ همچنين با اشاره به برنامههاي آتي سازمان ليگ، گفت: تمام برنامهريزيهاي ما براي شروع دوازدهمين دوره ليگ برتر انجام شده و الان بيشترين تمركز و تلاش مجموعه سازمان ليگ روي موضوع صدور مجوزهاي حرفهاي براي باشگاهها قرار دارد. ما همچنين به طور مستقيم روي ثبت قراردادهاي باشگاهها كه مطابق با قانون سقف باشد نظارت خواهيم كرد و البته اين كار علاوه بر نظارتي است كه كميته نظارت و ارزشيابي با رياست حجتالاسلام عليپور انجام ميدهد.