روندي که در 2 روز گذشته در هيئت مديره استقلال سپري شده اين سؤال را در ذهن تداعي ميکند که کدام يک از اعضا خبرها را طبق ميل خود منتشر ميکند؟

به گزارش خبرگزاري فارس، هيئت مديره باشگاه استقلال روزهاي شلوغي را پشت سر ميگذارد. انتخاب سرمربي و مديرعامل فصل آينده باعث شده در دو روز گذشته اعضاي هيئت مديره دور يکديگر جمع شوند. محل جلسات اما باشگاه استقلال نبود، بلکه وزارت ورزش بود تا محل تصميمگيريهاي کلان ورزش به کانون اخبار استقلال تبديل شود.


در پايان جلسه روز يکشنبه اعضا همه چيز را به روز چهارشنبه موکول و اعلام کردند در اين روز تکليف سرمربي و مديرعامل استقلال مشخص ميشود. در عمل اما اتفاق ديگري رخ داد و برخلاف اعلام قبلي، هيئت مديره استقلال روز گذشته (دوشنبه) بار ديگر در وزارت ورزش و جوانان تشکيل جلسه داد. اين بار نيز همانند روز اول از ورود خبرنگاران به محل جلسه جلوگيري شد تا آنها زير تيغ آفتاب منتظر خروج اعضا از جلسه باشند.

با اين حال، هم در روز يکشنبه و هم در روز دوشنبه و در شرايطي که خبرنگاران بيرون ساختمان وزارت ورزش منتظر کسب اخبار بودند خبرهايي از درون هيئت مديره منتشر شد و همان خبرها چند دقيقه بعد از سوي؟؟؟؟ به بيرون درز پيدا کرد. اين در حالي است که با توجه به عدم حضور خبرنگاران در درون ساختمان و همچنين ادامه داشتن جلسه، درز اخبار منطقي به نظر نميرسد. مهمترين خبر اعلام سرمربيگري امير قلعهنويي بود که روندي که در بالا به آن اشاره شد درباره اين خبر نيز اتفاق افتاد.

ماجرا زماني جالبتر ميشود که بدانيم علي فتحاللهزاده که با توجه به اينکه نه برکنار شده و نه استعفا داده، هنوز هم مديرعامل استقلال است انتخاب قلعهنويي را به عنوان سرمربي رد و تاکيد کرد هيئت مديره نميتواند مديرعامل را انتخاب کند و اين وظيفه مديرعامل است.

حال اين سؤال مطرح ميشود که چه کسي اخبار را از درون هيئت مديره به بيرون ميدهد؟ آيا در جلسه هيئت مديره يا در سازمان افرادي غير از اعضا - که ميتواند مثلا پسر يکي از اعضا هم باشد - حضور دارد؟ آيا يک نفر در هيئت مديره است که همزمان با مسئوليت خطيري که دارد، کار اطلاعرساني و خبرنگاري هم انجام ميدهد؟ آيا آقاي ... که انگشت اتهام به سمت اوست به اين نظريه که "بدنامي بهتر از گمنامي است" اعتقاد دارد؟ آيا خبر رساني او به دليل علاقهاش به کار خبري است يا به حاشيه بردن تيم و قرباني کردن ميليونها هوادار و رسيدن به اهداف شخصي که مدتهاست آن را پيگيري ميکند؟

چرا بايد در صحبتهاي مسئولان استقلال تناقض وجود داشته باشد؟ چرا ابتدا اعلام ميشود قلعهنويي سرمربي شده و پس از آن مديرعامل باشگاه تاکيد ميکند که اين موضوع هنوز نهايي نشده است؟ چرا هيئت مديره استقلال با احساسات هوادارانش بازي ميکند؟ چرا يک نفر يک خبر را به ميل خودش اعلام ميکند و فرد ديگر، چيز ديگري ميگويد؟ چرا در اين باشگاه وحدت نظر وجود ندارد؟ آيا بهتر نبود اين جلسات و تصميمگيريها در محل باشگاه استقلال انجام ميشد تا جلوي خيلي از حرف و حديثها گرفته شود؛ البته به اين شرط که از "پسر بابا" خبري نباشد و آقاي X تنها به جلسه بيايد و به جاي کار خبري، به فکر مسئوليتي که در باشگاه دارد، باشد!