نامگذاری یک میدان در کپورچال به نام مرحوم نوروزی

پرسپولیس اف سی:میدانی در کپورچال به نام کاپیتان فقید پرسپولیس نامگذاری شد.

با هماهنگی های صورت گرفته و با گذشت 100 روز از درگذشت ناگهانی هادی نوروزی،میدانی در نزدیکی مزار وی به نامش نامگذاری شد.

در تصویر این میدان را مشاهده می کنید:
دیدگاهتان را بنویسید