فرشاد مسیحا

مصدومیت امید عالیشاه جدی نیست

 کادر پزشکی پرسپولیس بعد از بررسی وضعیت عالیشاه تشخیص داد مصدومیت او جدی نیست و نیازی به...