مارکو سپانوویچ، بازیکن مونتهنگرویی پرسپولیس که مورد تایید کادر فنی این تیم قرار گرفته است، امروز به دلیل انجام تستهای پزشکی در تمرین صبح سرخپوشان غایب بود.قرار است سپانوویچ در نوبت بعدازظهر برای انجام مرحله دوم تستهای پزشکی اقدام کند و به همین دلیل امکان حضور در تمرین بعدازظهر را نیز پیدا نکند.