دو باشگاه ذوب آهن و پرسپوليس تفاهمنامه همکاري و تبادل بازيکن امضا ميکنند.

باشگاه ذوب آهن و پرسپوليس ب ه زودي قرارداد همکاري و تبادل بازيکن با يکديگر امضا ميکنند.

خسرو ابراهيمي مديرعامل باشگاه ذوب آهن با تاييد اين خبر به فارس، گفت: صحبتهاي اوليه براي امضاي اين تفاهمنامه را با رويانيان شب گذشته انجام دادهايم و اين تفاهمنامه به زودي امضا ميشود.